Concerned Scientists Norway inviterer medlemmer og sympatisører til lunsj før March for Science 22. april

Før vi går sammen i March for Science den 22. april, inviterer Concerned Scientists Norway til lunsj i Lødrups kjeller på Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47, klokken 13.00-14.30. 

Her vil det bli anledning til å bli bedre kjent med medlemmer og styret til CSN, samt å diskutere hvordan vi kan følge opp arbeidet med å ta forskning og formidling i forsvar i tiden som kommer etter marsjen.

Dette er ikke en marsj for forskere, men en marsj for forskning – derfor inviterer vi ikke bare medlemmer, men også venner, familie og sympatisører med foreningen. Meld deg på her.

Les mer om March for Science – Norway her.

Vel møtt til mat og marsj!

Bli med Concerned Scientists Norway i March for Science

Concerned Scientists Norway kommer til å gå i marsjen under egen fane, og vi ønsker å få med oss så mange som mulig av våre medlemmer og sympatisører. Ta med venner, kollegaer og bekjente som bryr seg om hva som er sant.

March for Science vil finne sted i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø.

Som en oppvarming og oppmuntring til marsjen kan du se musikkvideoen til «Shoulders of giants», en sang som er komponert til March for Science Norway og som vil fremføres under marsjen i Oslo den 22. april.

Klimagassutslippene må kuttes raskt og kraftig

Klimagassutslippene må kuttes raskt og kraftig – det er vårt eneste håp. Da må alle forsknings-disipliner bidra med sine løsninger til opprettholdelse av livsgrunnlaget på jorda. Ikke minst samfunnsvitenskapene har en viktig plass i å vise hvordan vi alle kan bidra i stort monn med klimanøytrale liv – like viktig som de tipping-point klimaendringene skaper i naturen, er de sosiale tipping-pionts som vi selv bidrar til å skape, som øker vår felles aksept for klimaløsningene, som samfunn.

Les

klima

 

Oljeutvinning i Arktis lovlig?

Er olje- og gassutvinning i Arktis lovlig? Denne rapporten ser på Norge som case.

Rapporten, skrevet av juss-professorene Beate Sjåfjell og Anita Halvorssen, går gjennom en lang rekke juridiske problemstillinger knyttet til olje- og gassutvinning i Arktis. Både internasjonal, europeisk og nasjonal rett legger føringer for hva Norge kan gjøre. I tur og orden redegjør Sjåfjell og Halvorsen for det relevante regelverket – og konkluderer med at storstilt olje- og gassutvinning i Arktis vil være lovstridig.

Last ned pdf’en her:

Oljen i Arktis

ARKTIS

 

Fortsatt uakseptabel styring av forskning

Fortsatt uakseptabel styring av forskning

Professor dr. juris Beate Sjåfjell, på vegne av styret i Concerned Scientists Norway

TJB. Tilsynsrådgiver. Stedsfortreder seksjon for revisorer og regnskapsførere. DETTE ER ET PRESSEBILE FOR FINANTILSYNET:

Torsdag 31.mars opplevde vi at en norsk statsråd krevde at forskningen ved Havforskningsinstituttet (HI) skal dele de politiske ambisjonene for vekst av laksenæringen. Dersom forskerne mener veksten er uforsvarlig «må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene». Vi kan ikke se at ministeren har beklaget eller gått fra dette kravet, som er totalt uakseptabelt.

Ministeren har møtt en storm av protester og kommet med nye utsagn om forskningens rolle og funksjon. Men ovenstående er et direkte sitat. Hva mener ministeren med modeller? Hva vet han om vitenskapelige metoder? Å lage modeller som «gjør det forsvarlig» å nå politiske mål, er en helt uakseptabel måte å forsøke å styre forskningen på, og vil på sikt undergrave både forskningens kraft og legitimitet – selve grunnlaget for kunnskapsbasert forvaltning. Å legge politiske føringer på forskningens resultater på den måte Sandberg forsøker, er like ille som å styre domstolene eller journalistikken. Det er å rokke ved demokratiets grunnmur; en fri og opplyst offentlig debatt.

Mye av forskningens tema, økonomiske rammebetingelser og infrastruktur er styrt av politikk og næringsliv, blant annet gjennom Forskningsrådets store programmer. Å sikre forskningens relevans er viktig for at forskningen skal kunne bidra til å løse de store utfordringene vårt samfunn står overfor. Samtidig gir det politikere og næringsliv mulighet til å styre fokuset i forskningen. Denne vanskelige balansegangen må de være seg bevisst. Forskningens resultater og vitenskapelige kvalitet må ivaretas av forskersamfunnet selv. Ved hjelp av den vitenskapelige metode bygger akademia prosesser for validering og kvalitetssikring av resultater og analyser. Gjennom vitenskapelige publikasjoner og konferanser bedrives en intens internkontroll av forskningens kvalitet. Politisk innblanding i disse prosessene eller overprøving av resultater gjør forskningen til politikk. En politikk uten faglig fotfeste.

Concerned Scientists Norway oppfordrer ministeren til klart og utvetydig å trekke tilbake alle forventninger og krav om at forskningen skal gi bestemte resultater eller kan overprøves ut fra politiske eller næringsmessige hensyn. Vi kan ikke se at ministeren har trukket tilbake dette kravet i Aftenposten 2. april. Det er fortsatt grunn til å tvile på om ministeren ønsker forskning som ikke tar politikkens mål og retning for gitt. Ser Sandberg verdien av en forsker som legger et annet innhold i bærekraftig havbruk, enn en fortsatt ekspansiv vekst? Det må han snarest avklare om vi og internasjonale kolleger skal kunne ha tillit til det norske forskningssystemet og norsk forskningsbasert forvaltning.

Call for Papers: Transformation in a Changing Climate

International Conference:

Transformation in a Changing Climate

University of Oslo, Norway
June 19-21, 2013

Climate change is considered by many to be the greatest challenge to humanity ― a “perfect storm” that will lead to unprecedented social and ecological impacts unless addressed in a comprehensive, urgent manner. Yet there is a growing recognition that traditional, “business-as-usual” approaches to mitigation and adaptation are insufficient to address the breadth, scale and complexity of challenges associated with climate change. In fact, there have been many calls for new modes of thinking about multiple interacting processes, policies, and programs, and both scientific and policy discourses increasingly emphasize the need for deliberate transformation in response to climate change. There are, however, significant research gaps on transformation that are critical to address. What do we actually mean by transformation? Do we know how to make it happen? Do we have a sufficient knowledge base to inform strategies and actions for deliberate, ethical and sustainable transformation at the rate and scale that is called for? What is the role of science in the transformation process?

The “Transformation in a Changing Climate” conference aims to fill these gaps by bringing together diverse perspectives on deliberate transformation in response to climate change. The conference will serve as a creative, innovative and inspirational gathering that catalyzes new
insights on transformation processes and the implications for research, policy and practice. Such insights will contribute to international transdisciplinary research initiatives, including Future Earth.

Read more: Transformation Conference 2013 Call for papers (PDF)

Minneord om Karl Georg Høyer

Karl Georg Høyer (1946 – 2012)

Karl Georg Høyer, styremedlem i Concerned Scientists Norway, døde 10. november 2012.

Karl Georg var med å starte Concerned Scientists Norway i august 2008. Med sin brede kompetanse og sitt langvarige faglige og politiske miljøengasjement var han et selvskrevent medlem av kjernegruppen.

Karl Georg var professor og forskningsdirektør i Teknologi, design og miljø ved Høyskolen i Oslo fra 2005. I perioden 1987 2005 hadde han ulike lederstillinger ved Vestlandsforskning. I 1969 ble han uteksaminert som sivilingeniør ved Heriot-Watt University i Edinburgh. Han utga sin første bok, Olje, energi og planlegging i 1979 og tok doktorgraden med avhandlingen Sustainable Mobility the Concept and its Implications ved Universitetet i Roskilde i 1999. På 1970-tallet spilte han en hovedrolle i bevegelsen mot atomkraft. Hovedområdene i hans forskning var bærekraft- og føre-var-begrepet, byplanlegging, mobilitet og transport, energi og miljø. Han publiserte en rekke artikler om disse temaene, samt om vekst og decoupling, i internasjonale fagtidsskrifter. Han hadde et omfattende internasjonalt kontaktnett, især tilknyttet den såkalte critical realism utviklet av den britiske filosofen Roy Bhaskar. I antologien Ecophilosophy in a World of Crisis (Routledge, 2012; redigert med Roy Bhaskar og Petter Næss), har Karl Georg en bred gjennomgang av norsk (og nordisk) økofilosofi som røper et suverent overblikk over alle viktige bidrag fra Næss, Zapffe og Kvaløy og frem til i dag. Et av hans nå ufullførte prosjekter er en vitenskapsteoretisk kritikk av økonomifagets hegemoni innen miljøpolitikk og miljøforskning.

Concerned Scientis Norway har lidd et stort tap i og med Karl Georgs bortgang. Han var en av landets fremste eksperter på bærekraft i energi- og transportsektorene og på tenkningen bak føre-var-prinsippet. Tross eller skulle man si: på grunn av sin bakgrunn innenfor ingeniørfag og naturvitenskap var Karl Georg en meget kompetent motstander av troen på teknisk fix i miljø- og klimasaken. Han la vekt på at CSN i all sin virksomhet må anlegge et systemkritisk perspektiv der det ikke er symptomene på krisen, men dens dypere årsaker i vårt vekstfikserte økonomiske system og forbruksmønster som må adresseres.

Karl Georg hadde alltid vektige innspill til kronikker og andre initiativer fra oss andre i styret. I kraft av sin lune væremåte og sin sjenerøsitet var han en fryd å samarbeide med. Vi er takknemlige for alt han har utrettet.

Arne Johan Vetlesen