Forskerens og akademias ansvar i bærekraftskrisen

Key note: Professor Keri Facer

Tema: Forskeres og akademias ansvar i bærekraftskrisen

Dato: 26. november 2020

Tid:10:00 – 12:00

Sted: Zoom

Språk: Seminaret vil foregå på engelsk. 

Medlemmer i Concerned Scientists Norway og andre interesserte møtes i et web-seminar for å diskutere: 

• Hva slags ansvar følger av samfunnsoppdraget universitetet og forskere har når det gjelder bærekraftig utvikling?

• Hva kan universitetene, forskerne og lærerne gjøre i praksis?

• Hvilken rolle har Concerned Scientists Norway i dette bildet?

Format:

Professor Keri Facer i utdanningsvitenskap vil innlede web-seminaret med et kort innlegg om:

«Learning to live with a lively planet: the renewal of the university’s mission in the era of climate change».

Vi åpner deretter for diskusjon av overnevnte spørsmål. 

Vår inspirasjonstaler er professor Keri Facer.

Facer arbeider som professor i Educational & Social Futures ved University of Bristol, School of Education, men er for tiden gjesteprofessor ved klimiledelse ved Institutt for geovitenskap og Center for Environmental and Development Studies (CEMUS) ved Uppsala Universitet.

Facer forsker på omvurdering av forholdet mellom formelle utdanningsinstitusjoner og samfunnet rundt, med et spesielt fokus på kunnskap som kan være nødvendig for å håndtere moderne miljømessige, økonomiske, sosiale og teknologiske endringer.

Keri Facer mener at klimaendringer er like mye et pedagogisk, sosialt og kulturelt spørsmål som et teknisk og vitenskapelig. Utfordringen i dag er å lære oss å leve annerledes med klimaendringer, for å dempe deres verste effektene og prøve å skape nye muligheter.

Om vårt miniseminar

Det blir stadig klarere at vi er avhengige av hverandre i verden, og av naturen. At det som skjer på et marked i Kina kan få konsekvenser for våre alle liv, er kun det ferskest eksempel på hvordan vi påvirkes av og påvirker verden rundt oss.

Det er mange eksempler på at vi er på en veldig sikker vei mot en usikker fremtid. Bærekraftskrisen stiller oss overfor store utfordringer.

Hvilket ansvar har akademia i dette bildet? Legger akademia tilstrekkelig til rette for uavhengig og kritisk forskning som svarer på bærekraftskrisens utfordringer?

Gir dagens utdanningsprogram det studentene trenger – og i økende grad etterspør? Går de akademiske institusjonene foran som gode eksempler på hvordan bærekraft kan integreres i virksomheten?

Hva med den enkelte forskers ansvar? Holder vi oss tilbake fra å bidra aktivt i samfunnsdebatten av frykt for å bli beskyldt for å være politisk? Gjør vi nok for å bevisstgjøre våre studenter og gi dem ferdighetene de trenger for å være en del omstillingen til bærekraft?

"

Professor //nestleder i Concerned Scientists Norway

Beate Sjåfjell

Bærekraftig utvikling er et mål vi kontinuerlig må jobbe mot. På vårt miniseminar åpner vi  for diskusjon av viktige og mindre belyste tema.