Av Gunnar Kvåle, professor emeritus, Universitetet i Bergen, og Peter M. Haugan, professor, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

Benn Folkvord, professor ved Handelshøgskolen UiS, karakteriserer som et hovedproblem at Hans Borge har «brutt en av de mest fundamentale regler: Han har vært uenig med flertallet» (Aftenbladet 1.12.14). Nei, dette er ingen «fundamental» regel innen akademia. Problemet er at Borge som fagperson opptrer i strid med grunnleggende krav til akademisk virksomhet. 

Det vi har kritisert Borge for er at han i kraft av sin rolle som professor og instituttleder omtaler årsakene til klimaendringene på en måte det ikke er forskningsmessig dekning for. I Aftenbladet 19. november uttrykker han klart at dette ikke bare er hans private mening, men et «vitenskapelig standpunkt»: «Mitt vitenskapelige standpunkt bygger på at det ikke finnes noen troverdige observasjoner mellom menneskelig aktivitet og unaturlige klimatiske variasjoner».   

Vi går ut fra at Folkvord som professor må være enig i at et høyt faglig nivå og faglig etterrettelighet er grunnleggende verdier i akademia. Det undrer oss derfor at han forsvarer at Borge opptrer slik han gjør. Vi anser det som misbruk av akademisk frihet og tilknytning til akademia når Borge feilinformerer i et eksistensielt viktig spørsmål i samfunnsdebatten. Når det fra et akademisk ståsted fremsettes påstander som strider mot rådende syn, bør de som fremmer disse kunne vise i detalj hvordan de kommer frem til sine svar.

Vi mener at det ikke er urimelig å hevde at professorer ved norske universiteter burde forholde seg til universitets- og høyskoleloven der det fremheves at universitetene har et ansvar for å sikre at forskning holder «et høyt faglig nivå» og at den utøves i «overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper». Både forskning, forskningsformidling og forskeres deltakelse i samfunnsdebatten må bygge på dette. Med sin feilinformasjon om menneskeskapte klimaendringer opptrer Borge som professor og instituttleder i strid med grunnleggende krav og hevdvunne prinsipper for akademisk virksomhet.

Legg igjen en kommentar