Presentasjon av reformforslag fra prosjektet Sustainable Companies

Slik vi nylig har hørt fra Miljødirektoratet står Norge i fare for ikke å oppnå egne klimamål. Hvordan kan næringslivet bidra til den nødvendige omstillingen til et lavkarbon- og bærekraftig samfunn? Dagens system gir konkurransefordeler til de ikke-bærekraftige selskapene, og dette må vi snu. Vi trenger en ny rettslig infrastruktur for bærekraftige selskaper.

Vi inviterer til et brukerrettet ettermiddagsseminar i Oslo onsdag 19. mars, kl 14-17, hvor vi vil presentere konklusjonene fra prosjektet Sustainable Companies med hovedvekt på konkrete reformforslag i norsk kontekst. Det vil være god mulighet til spørsmål og kommentarer fra de fremmøte og det legges opp til en åpen og konstruktiv diskusjon.

Seminaret er åpent for alle; forfriskninger serveres! Påmelding via nettsiden.

Bakgrunnsinformasjon

Prosjektet Sustainable Companies har hatt som mål å finne ut hvordan miljøhensyn kan integreres som styrende verdi i beslutningsprosesser i selskapene, slik at næringslivet bidrar til oppnåelsen av samfunnsmålet om bærekraftig utvikling. Prosjektet har fokusert på aksjeselskapet og på reduksjon av klimagassutslipp. Med «bærekraftige selskaper» menes i prosjektet selskaper som fullt ut integrerer klima- og andre miljøhensyn i sin kjernevirksomhet.

Prosjektets viktigste funn

1) Vi har undersøkt aksjeselskapsretten i 27 land, fordelt over hele verden. Handlingsrommet for omlegging til bærekraftige selskaper er til dels overraskende stort, men dette rommet utnyttes ikke pga. en sosial norm om aksjonærfokus langt ut over det loven legger opp til, som fører til et press på selskapene, spesielt de børsnoterte, for kortsiktig profittmaksimering for aksjonærene.  Dette er skadelig også for aksjonærene med langsiktige avkastningskrav, slik som pensjonsfond, og for selskapene selv. Mangelfull konsernregulering er også problematisk, og miljørapporteringskravene er utilstrekkelige og med svært liten håndheving.

2) For å få til en omlegging til bærekraftige selskaper, er rettslige reformer et nødvendig bidrag. Hovedpunktene bør være en redefinering av selskapers formål og styrets rolle i aksjelovgivningen, for å sørge for at miljøhensyn integreres fullt ut i selskapenes kjernevirksomhet. Dette bør omfatte konsernforhold og leverandørkjeder, og bør understøttes av redefinerte rapporteringskrav. Det bør også støttes opp av reformer på andre områder, slik som reglene om offentlige anskaffelser. Norsk reformforslag presenteres på seminaret 19. mars 2014. Reformforslag på EU-nivå presenteres på seminar i Brüssel høsten 2014.

3) Spesielt for norske forhold har vi analysert statens rolle som majoritetsaksjonær i vår miljø- og klimakontekst. Hovedfunn er at staten har plikt til å ivareta miljøhensyn i sin rolle som majoritetsaksjonær, og at hverken selskapsretten eller EØS-retten forhindrer dette selv om det setter visse grenser som utøvelsen av majoritetsaksjonærmyndigheten må skje innenfor.

Vel møtt til brukerrettet seminar onsdag 19. mars! Send gjerne denne invitasjonen videre til andre interesserte.

Legg igjen en kommentar