Venstres svar av 11.9.2009 på henvendelsen «Vil ditt parti lede i klimasaken?»:

Kjære Beate, Karen og Karl Georg

Takk for epost med spørsmål til meg om hvor Venstre står og hva Venstre vil i forhold til klimaproblemet.

Venstre har som hovedsak i valgkampen at vi vil arbeide for at Norge blir et lavutslippssamfunn. Det er mulig, men krevende. Norge står nå – sammen med alle verdens land – foran et politisk vendepunkt: Vi er nødt til å omstille oss fra utvinning og bruk av fossil energi til et lavutslippssamfunn basert på fornybar energi. Jeg synes det er trist at regjeringen som nå i fire år har hatt en historisk mulighet til å starte denne omleggingen, har gjort det motsatt: Gitt tillatelse til gasskraftverk på Mongstad, rekordhøy tildeling av nye olje- og gassblokker på sokkelen, ikke fått til ny fornybar energi osv. Statsministeren snakker om klimanøytralitet, og får det norske folk til å tro at Norge kan fortsett som fossil nasjon, og betale andre for utslippsreduksjoner.

Jeg mener Norge må ta ansvar for egne utslipp – både fordi vi har svært høye utslipp og store deler av vårt næringsliv er basert på nettopp fossil energi, og fordi det er de rike land som har ansvaret for at vi har en klimakrise globalt. Da er det også vi som må utvikle løsningene, endre kurs og vise verden at det er mulig å ha et godt velferdsnivå uten høye utslipp.

Venstre vil at Norge gradvis skal erstatte olje- og gassutvinningen med produksjon av ren og fornybar energi. Vi vil stimulere dagens bedrifter i olje- og gassindustrien til å satse mer på fornybar energi. Ett av våre forslag til virkemidler er et nytt halvstatlig selskap, KLIMATEK, for investeringer i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling. Med andre ord et selskap med penger som skal sørge for at ny klimateknologi og gode klimaløsninger «går» fra forskningsbordet og blir kommersialisert og realisert. Vi vil også sette krav om at minst 10 % av investeringene i nye olje- og gassfelt skal brukes til ny fornybar energi (i år er det planlagte investeringsnivået på ca 144 mrd, det ville gitt 14,4 mrd til ny fornybar energi!). Vi vil også ha bedre avskrivningssatser for klima- og miljøinvesteringer. Dette er bare eksempler på noen av de viktige virkemidlene jeg kommer til å bruke Venstres posisjon og styrke etter valget til å innføre.

Venstre har også som eneste parti sagt at vi vil overholde Norges forpliktelse i Kyotoprotokollen utelukkende med nasjonale tiltak. Det er svært krevende, fordi vi nå er halvveis i forpliktelsesperioden, og utslippene ligger nesten 4 mill tonn over det nivået vi skal ha. Jeg mener likevel at dette er mulig, men igjen: Det er krevende og vil koste. Det forutsetter blant annet at det ikke gis noen nye tillatelser til store punktutslipp, at nye offshoreinstallasjoner blir uten utslipp (ved å bruke elektrisk strøm i stedet for gasskraft eller ved at gasskraften renses), og at vi i dialog med oljebransjen får elektrifisert eksisterende installasjoner på sokkelen. Det forutsetter også en kraftig prioritering av kollektivløsninger, og at vi satser på alternativer til fossilt drivstoff i transportsektoren – hydrogen, elektrisitet, biodrivstoff. Samt at vi avvikler all oppvarming med fossil energi. Venstre vil også gjøre om Olje- og energidepartementet til et Klima- og energidepartement, og flytte all statlig eierskapsstyring til Næringsdepartementet, med unntak av Statkraft, som vi vil gi et særlig ansvar for ny fornybar energi.

Jeg kunne fortsatt å ramse opp alle forslagene vi både har fremmet i den stortingsperiodene som har vært, og forslag vi vil arbeide for i årene framover. Dere finner mer detaljert informasjon både i partiprogram, i brosjyrer og på Venstres hjemmeside.

For meg er det svært viktig å ha en helhetlig politikk som i sum gjør at utslippskurven snur og går nedover, og som samtidig sikrer velferdsstaten. Venstres prioritering av forskning, småbedrifter og klima- og miljø, er for meg den eneste farbare vei mot lavutslippssamfunnet – et samfunn som skal være godt å leve i.

I forrige periode lyktes vi med en viktig sak: Å få forbedret regjeringens klimapolitikk med klimaforliket. Men dette forliket er bare en forsiktig start, og ikke tilstrekkelig. Derfor håper jeg Venstre får styrke til å skjerpe klimapolitikken ytterligere. Det skal i hvert fall ikke hefte tvil ved hva jeg som partileder vil prioritere.

Håper dette gir dere trygghet på at Venstre er et parti med store ambisjoner og gode virkemidler for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn.

Vennlig hilsen

Lars Sponheim

Legg igjen en kommentar