Høyres svar av 11.9.2009 på henvendelsen «Vil ditt parti lede i klimasaken?»:

Hei Bente Sjåfjell

På vegne av Erna Solberg takker jeg for din henvendelse vedrørende klimapolitikk. Trusselen om alvorlige menneskeskapte klimaendringer er den største utfordringen menneskene står overfor. Vi må snu veksten i verdens utslipp av klimagasser, og redusere utslippene kraftig de kommende årene dersom vi skal unngå at klimakrisen kommer ut av kontroll. Høyre tar klimautfordringen på alvor, og vil være en pådriver for kraftige kutt i klimagassutslippene både ute og hjemme. Høyre vil ha tiltak som gir de største reduksjonene i klimagassutslipp i forhold til innsatsen. Tiltakene må gi reelle reduksjoner i de globale klimagassutslippene. Klimautfordringen er så alvorlig at vi må bruke de mest effektive virkemidlene vi har for å løse dem. Markedsbaserte tiltak som kvotehandel og miljøavgifter er viktig for å få hver enkelt til å legge om forbruket i mer miljøvennlig retning, samtidig som det gjør det mer lønnsomt for produsentene og utvikle og ta i bruk mer klimavennlige produkter og tjenester.

Men samtidig er det klart at dersom vi skal nå nullutslippssamfunnet med en reduksjon på minst 85 prosent i verdens klimagassutslipp innen 2050 – og enda mer i Norge – så må vi få til et teknologisk kvantesprang. Vi må derfor satse maksimalt på å utvikle nye teknologiske løsninger som ikke nødvendigvis er kostnadseffektive i dag, men som er nødvendig dersom vi skal nå klimamålene i 2050. Internasjonal kvotehandel og kostnadseffektivitet må kombineres med virkemidler som stimulerer til forskning, teknologiutvikling og implementering av nye teknologiske løsninger.

Vi må ta i bruk teknologi som gjør vår produksjon og vårt forbruk bærekraftig. Høyre har derfor foreslått å sette av 50 – 100 milliarder kroner fra avkastningen av oljeformuen til utvikling av miljøteknologi de neste 10 årene. Oljepengene må brukes som en investering for fremtiden. Å investere i klimateknologi er den beste investering vi kan gjøre for våre barn, og det er en styrking av norsk økonomis vekstevne. Klimakonsekvensene vil være en rammebetingelse for alle produksjonsmetoder og samfunnsorganisering i årene fremover. I dag prioriterer Regjeringen å bruke avkastningen av oljefondet til velferdsordninger. Vi ønsker å bruke oljepengene slik det var ment at de skulle brukes, som en investering for fremtiden. Norge har et spesielt ansvar for å bidra til at vi får et teknologiskift fordi vi har naturressursene, kapital, teknologi, kompetanse og politiske styringssystemer som setter oss i stand til å utvikle ny teknologi enn de fleste andre land. At rikdommen vår i tillegg i stor grad kommer fra produksjon av fossil energi gjør ikke dette ansvaret noe mindre.

Med vennlig hilsen
Lars Andreas Lunde

Politisk rådgiver
Energi og miljø
Høyres stortingsgruppe

Legg igjen en kommentar