Arbeiderpartiets svar av 10.9.2009 på henvendelsen «Vil ditt parti lede i klimasaken»:

Takk for at du sender spørsmål til Arbeiderpartiet ang. klimasaken!

En ny klimaavtale

En ny internasjonal klimaavtale er den viktigste forutsetningen for å løse klimaproblemene. Vi trenger et sterkt internasjonalt avtaleverk som omfatter flest mulig land og som bidrar til rettferdig fordeling av utslippsreduksjonene. Arbeiderpartiet bygger sin politikk på at alle skal ha like rettigheter og muligheter – både nasjonalt og globalt. Dette prinsippet må også ligge til grunn for klimapolitikken. Det ikke er moralsk riktig at rike mennesker skal ha rett til å forurense mer enn fattige. Arbeiderpartiet har derfor som langsiktig mål at hvert menneske på jorden tildeles samme rett til å slippe ut CO2.

Den nye internasjonale klimaavtalen må bidra til en mer rettferdig byrdefordeling mellom rike og fattige land. De landene som har det største historiske ansvaret for klimaproblemet, må ta hoveddelen av ansvaret for å oppnå de nødvendige reduksjonene. Det overordnede målet er å unngå at den globale temperaturøkningen blir større enn 2 grader, noe som kan utløse en selvforsterkende temperaturøkning.

En avtale må ha tallfestede utslippskutt og forpliktelser for flest mulig land, og en rettferdig byrdefordeling basert både på landenes historiske ansvar for klimaproblemet og deres økonomiske muligheter til å bidra. Det er avgjørende at vi får gjennomført store kutt raskt, samtidig som vi må utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan gi utslippsreduksjoner på lengre sikt. En ny klimaavtale må sørge for at rike land både reduserer sine egne utslipp og finansierer utslippsreduksjoner i utviklingsland.

62

Arbeiderpartiet vil videreutvikle mekanismer for finansiering av klimatiltak og utslippsreduksjoner i andre land, og etablere effektive kontrollmekanismer for å sikre at utslippskuttene er reelle. En ny avtale må bidra til at teknologioverføringer fra den rike til den fattige verden blir gjennomførbare. Slik kan fattige land sikres en rettferdig økonomisk vekst de kommende tiår uten større utslipp enn nødvendig.

Skogen er viktig i klimasammenheng fordi den tar opp betydelige mengder CO2. Gjennom vår klima- og skogsatsning er Norge det viktigste foregangslandet i arbeidet mot økte klimagassutslipp fra avskogning og skogforringelse. Denne innsatsen har bidratt til at en lang rekke utviklingsland begynner å arbeide aktivt på dette området. Gjennom å bidra til tiltak mot avskoging, kan Norge bidra til å utløse store og raske reduksjoner i utslippene av klimagasser til en lav pris. I tillegg til reduserte utslipp av klimagasser, vil dette bidra til økt biologisk mangfold og fattigdomsbekjempelse.

Arbeiderpartiet vil:
• være en pådriver for en ny internasjonalt forpliktende klimaavtale.
• arbeide for at utslipp av klimagasser fra avskogning og skogforringelse i utviklingsland, samt internasjonal skipsfart og luftfart inkluderes i et framtidig globalt klimaregime.
• arbeide for at en framtidig klimaaavtale har ordninger som bidrar til tilpasningstiltak og teknologiutvikling, herunder teknologi for karbonfangst og -lagring.
• styrke innsatsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om lag tre milliarder kroner
årlig.
• styrke våre klimamålsettinger ytterligere dersom dette kan bidra til en ny og bedre internasjonal klimaavtale.

Mer om vår klimapolitikk her; http://arbeiderpartiet.no/Politikken/Apedia/K/Klima?cat=8

Vil du lese mer om Arbeiderpartiets politikk anbefaler vi deg vårt partiprogram: http://arbeiderpartiet.no/Politikken/Partiprogram

14.september er det du som bestemmer. Husk å bruke stemmeretten din.

Godt valg!

Med vennlig hilsen

Arbeiderpartiets Stortingsgruppe

Legg igjen en kommentar