Manifest

Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Vedtakelsen av FNs bærekraftsmål i 2015 har gitt et nytt driv til debatten om hvordan vi skal oppnå bærekraft.

Likevel viser forskningen at menneskelig aktivitet fortsetter å utøve press på planetens tålegrenser, og dermed risikerer hele jordsystemets stabilitet og resiliens, og samspillet som skjer mellom jord, hav, atmosfære og biologisk mangfold som våre samfunn er avhengige av. Den seneste forskningen viser at fire av de hittil identifiserte ni tålegrensene er overskredet: klimaendringer, tap av biologisk mangfold, endret arealutnyttelse, og forandrede biogeokjemiske strømmer av nitrogen og fosfor. Dersom den menneskelige påvirkningen på jorden fortsetter med samme styrke, risikerer det å drive jordsystemet inn i en ny tilstand. Dette har potensielt katastrofale følger med dårligere livsgrunnlag og fare for store menneskelige lidelser, spesielt for kommende generasjoner.

Vår tids store utfordring er hvordan vi kan sikre gode liv og et godt samfunn for mennesker globalt nå og i fremtiden, samtidig som vi holder oss innenfor planetens tålegrenser: målet er et trygt og rettferdig handlingsrom for menneskeheten.

I denne situasjonen er det etisk uansvarlig å unnlate å ta tak i utfordringen, enten unnlatelsen begrunnes i faglig usikkerhet, økonomiske begrensninger eller manglende politisk vilje. Prinsippet om å være føre var i tenkning, planlegging og handling, er fundamentalt.

Concerned Scientists Norway består av engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forskningsinstitusjoner og med ulik faglig bakgrunn som deler en felles bekymring. Vi samles i oppfatningen om at bærekraftsutfordringer så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side. Gapet mellom påkrevde tiltak og faktisk iverksatte tiltak, er i stedet økende. Sårbare mennesker og lokalsamfunn, spesielt i mange utviklingsland, er skadelidende overfor de negative konsekvensene som allerede manifesterer seg verden over. Alvoret i situasjonen og det faktum at den stadig forverres hva sannsynlige konsekvenser angår, gjør det påkrevd at forskere med relevant faglig kompetanse inngår i nye former for tverrfaglig samarbeid, både med tanke på å øve innflytelse på politikere og myndigheter og med tanke på formidling av kunnskap i offentligheten.

Tverrfaglighet er påkrevd for å forstå det komplekse samspillet av årsaker til at den menneskelige påvirkningen på naturen for eksempel ved vekst i materielt forbruk og i etterspørsel etter fossile energikilder øker til tross for faglige advarsler og en rekke forsøk på tiltak til begrensning. Kompetanse innen fag som naturvitenskapene, teknologi, filosofi, psykologi, økonomi, jus og de andre samfunnsvitenskapene er nødvendig for å forstå hva som er drivkreftene i og konsekvensene av den aktuelle utviklingen, og hvordan vi kan endre utviklingen i en rettferdig og bærekraftig retning. Et tverrfaglig perspektiv som vil adressere de ulike årsakene til krisen det er tale om, og som søker å gå til roten av problemene, vil innebære kritikk av sider ved vårt økonomiske og samfunnsmessige system. Utviklingen i vårt samfunn er på kollisjonskurs med vårt felles ansvar for å overlate en økologisk intakt klode til kommende generasjoner, og nye måter å tenke på er påkrevd.

Concerned Scientists Norway vil:

  • formidle forskningsbasert kunnskap om konsekvenser og risiko ved dagens utvikling
  • bidra til å forklare hvorfor den menneskelige påvirkningen på naturen øker til tross for faglige advarsler og en rekke forsøk på tiltak til begrensning
  • bidra til å skape en visjon om hvordan et samfunn kan være bærekraftig og samtidig tilby menneskene høy livskvalitet
  • belyse hvordan trekk i dagens samfunn forhinder oss fra å ta de nødvendige grep
  • foreslå grep som reelt kan bidra til en tilstrekkelig reduksjon av menneskelig påvirkning
  • søke å påvirke myndigheter og andre beslutningstagere til å iverksette nødvendige tiltak