Økonomisk forskning

Økonomisk forskning kan bidra til en bedre forståelse av forutsetningene for endret ressursbruk i samfunnet. Dette gjelder ikke minst økonomisk planlegging, og hvordan bruk av ulike virkemidler som skatter og subsidier påvirket atferd. Samtidig er det behov for en videreutvikling der kunnskap om naturgitte/økologiske begrensninger blir bedre integrert i både teori og i mer praktiske analyseverktøy. Her vil operasjonalisering av føre-var konseptet stå sentralt.

Tilsvarende vil framtida kreve mer fokus på hvordan økonomiske institusjoner og normer påvirker valg tatt på ulike nivåer i samfunnet og hvordan adferd kan endres.  Her ligger spennende muligheter til refleksjon over menneskets rolle både som økonomisk og økologisk aktør. Videre ligger det en utfordring i å utvikle nye begreper når miljøproblemene har vokst til trusler, når individets etiske ansvar kommer i skyggen av debatten om teknologiske løsninger, og når den globaliserte verden står overfor en stadig økende økonomisk maktkonsentrasjon. Viktige alternative tankemodeller er under utvikling innen fagområder som økologisk økonomi og institusjonell økonomi. Vilje til åpen debatt om grunnleggende moralfilosofiske spørsmål og det å ta hensyn til økologiske sammenhenger vil være en viktig del av prosessen fram mot et økonomifag som kan takle utfordringene i miljøproblemenes tidsalder.

Legg igjen en kommentar