Kultur- og samfunnsvitenskap

Kultur- og samfunnsvitenskapene kan bidra til kunnskap om de beslutningsproses¬sene som skaper miljøproblemene og forståelse av hva som motiverer handling og hvordan handling kan endres. Mange spørsmål er uavklart. Det dreier seg om utforming av politiske og økonomiske institusjoner som er mindre avhengig av økonomisk vekst og som skaper raskere respons på miljøutfordringer. Det gjelder spørsmål knyttet til hvordan folk kan beveges til å handle i forhold til en risiko som kan ligge på et annet kontinent eller flere tiår fram i tid. Det handler om betingelsene for å utvikle ny teknologi og hvorfor forlengst utviklede løsninger ikke iverksettes.

En sentral utfordring må være å avklare hvordan det kan skapes varig oppslutning om det som må gjøres om krisen skal avverges. I et kultur- og samfunnsvitenskapelig perspektiv er det viktig å fokusere på hvilke holdninger og verdisyn som bidrar til at vi som samfunn fortsetter ferden på feil spor, og som dermed trenger å underkastes kritisk analyse for at påkrevde kollektive endringer skal kunne finne sted. Kjøpepress gjennom reklame er et eksempel på hvordan miljøproblemer er skapt av en bestemt kultur, som en konsekvens av en bestemt livsform.

Legg igjen en kommentar