Concerned Students Norway

– et tverrfaglig studentnettverk for klima- og miljøspørsmål.

Concerned Students Norway er et nettverk for studenter som lurer på hvordan utdannelsen kan være ledd i en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å skape en bred forståelse av klimaproblemene og mulige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutveksling. Dagens studenter vil møte konsekvensene av klimaendringene og måtte forholde seg til dem på forskjellige måter. CStN vil arbeide for å løfteklima- og miljøspørsmål på den akademiske agendaen både gjennom egne arrangementer og ved å utfordre lærestedene.

CStN er partipolitisk nøytralt.

Medlemmer av CStN aksepterer at klimaendringene er menneskeskapte i tråd med FNs klimapanels rapporter.

Concerned Students Norway er studentnettverket til Concerned Scientists Norway – en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et bærekraftig samfunn.

Utfordringen: Menneskeskapte klimaendringer

Norge må i likhet med alle andre land redusere utslippet av klimagasser. Det innebærer blant annet å erstatte fossil energi med fornybar, sikre klimanøytrale transportløsninger og skape grønne arbeidsplasser.

Bærekraftig ressursutnyttelse må gå hånd i hånd med internasjonale menneskerettigheter og naturmangfold.

Concerned Students Norway skal:

• Utforske hvordan fagene våre kan løse dagens klimautfordringer.
• Skape sosiale arenaer for kreativ tenkning og utveksling av fagkunnskap.
• Inspirere til spennende karrierer innenfor bærekraftig utvikling.
• Være en kilde til relevant og oppdatert forskning.
• Bidra til at studenter og forskere utfordrer og inspirerer hverandre, blant annet gjennom vår tilknytning til Concerned Scientists Norway.

Vi har tatt initiativ til å opprette CStN fordi vi savner et studentnettverk som kombinerer fagkunnskap og miljøengasjement.

Legg igjen en kommentar