Brev til olje- og energiministeren

Concerned Scientists Norway, Besteforeldreaksjonen og Norsk nettverk for klima og helse sendte 4. juni et brev til olje- og energiminister Ola Borten Moe angående forholdet mellom et høyt forbruk av olje og målsetningen om å begrense den globale oppvarmingen.

Den 13. juni svarte politisk rådgiver Ivar Vigdenes på vegne av Olje- og energidepartementet, som ble besvart av de ovennevnte organisasjoner 26. juni.

Utvekslingen tyder på at Olje- og energidepartement er lite opptatt av klimautviklingen og indikerer at klimaproblemet er underordnet energibehovet.

Les brevene i sin helhet nedenfor:

– Game over for klimaet

Hvis Canada  og Statoil  bare fortsetter å utvinne olje fra tjæresand, uten at vi gjør noe, betyr det slutten for klimaet. Konsekvensene blir drastiske.

Dette skriver James E. Hansen, professor ved Columbia University og Columbias Earth Institute og en av verdens fremste klimaforskere.

I et innlegg i Aftenbladet oppfordrer Hansen statsminister Jens Stoltenberg om å benytte sin makt som eier av mer enn to tredeler av aksjene i Statoil, på vegne av det norske folk, til å avslutte Norges deltakelse i denne farlige, skitne og destruktive virksomheten.

Les hele innlegget på aftenbladet.no.

Earth Hour-seminaret 2012

Velkommen til framtiden

Hvordan blir en helt vanlig fornybar onsdag i 2050? Komiker Helen Vikstvedt vil besøke oss fra framtiden for å vise hvordan livet er for Kari Nordmann på årets Earth Hour-seminar. Her ønsker WWF å finne ut av hva som blir Norges rolle i fornybarsamfunnet og hvilke muligheter som ligger i denne framtidsvisjonen.

Det skjer masse spennende i Afrika, i Kina og i Europa som kan sikre ren, fornybar energi til alle. På seminaret vil WWF legge fram to rapporter om fornybar energi og Kina og Norges rolle i Afrika. Til å hjelpe oss med å tegne bildet av fornybarsamfunnet i 2050 får vi hjelp av Erik Solheim, neste generasjons toppolitikere, næringslivet, og representanter fra Uganda og Sør-Afrika. WWFs nye generalsekretær Nina Jensen er vertskap.

Velkommen til Wergeland, Litteraturhuset, 28. mars kl 09-13:30.
Seminaret er delt i to bolker, og det er mulig å melde seg på del en eller to eller hele dagen.

  • Del 1: kl 0900-1130: Hvordan ser framtidens bærekraftige fornybarsamfunn ut?
  • Del 2: kl 1145-1330: Energitilgang til alle: Norges rolle i verden

Arrangementet er gratis, og det blir servert enkel lunsj.

Påmelding: www.wwf.no/framtiden.

Klage til OECDs Kontaktpunkt avvist

Vår klage til OECDs Kontaktpunkt mot Statoils oljesandvirksomhet i Canada er avvist på formelt grunnlag, men Kontaktpunktet peker samtidig på utfordringene oljesand kan ha for klima og miljø.

Formuleringene i uttalelsen er oppsiktsvekkende tydelige, og uttrykker bekymring for kumulative utslipp fra tjæresandindustrien.

Les mer hos OECDs Kontaktpunkt:

Debattmøte om 4-graderssamfunnet

19. januar 2012 18:00 — 21:00 – Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7
(Klubben, 3. etg)

Signalene tyder på at dersom alle vage lovnader fra klimatoppmøtet i Durban skulle innfris, er det beste vi kan håpe på at den globale middeltemperaturen øker med 4 grader. Hva er forskjellene mellom samfunnet vi har i dag og det vi får når den globale middeltemperaturen har øket med 4 grader utover førindustrielt nivå?

Innledere:

  • Forskningsdirektør klimaforskning Knut H. Alfsen, Cicero – «Hvorfor 4-graderssamfunnet ikke er til å unngå»
  • Professor i biologi Dag O. Hessen, UiO – «Hva skjer i naturen når temperaturen når 4 grader over førindustrielt nivå?»
  • Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen, UiO — «Har vi et etisk ansvar for verdens temperatur?»

Etter innledningene blir det debatt!

Fri adgang for alle

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Norsk klimanettverk og Concerned Scientists Norway.

Mer info: http://www.norskklimanettverk.no/2012/01/10/debattmote-om-4-graderssamfunnet/

Innlegg: Statoil er symptomet

dagens-naeringsliv_logo

Torsdag 27. oktober publiserte Dagens Næringsliv en kommentar fra professor og styreleder i CSN Beate Sjåfjell i papirutgaven:

Statoil er i klimasammenheng ikke problemet, slik DN skriver i lederartikkelen 19. oktober. Men Statoil er symptomet på et alvorlig problem: Regjeringens inkonsekvente og kortsiktige klima- og industripolitikk.

Regjeringen later som om den ikke trenger å velge om den skal la Statoil utnytte alle klimaskadelige og miljøødeleggende oljemuligheter eller om den skal sørge for at Statoil handler langsiktig og bærekraftig. Det er feil.

Regjeringen skal ifølge eierskapsmeldingen være en aktiv, langsiktig og miljøvennlig aksjonær. Selskaper staten kontrollerer skal ha en langsiktig, miljøvennlig og bærekraftig strategi.

Norsk industris flaggskip, Statoil, handler kortsiktig og klimafiendtlig med statlig velsignelse. Det sender gale signaler innenlands og utenlands. Globale klimamål og norsk industris omstillingsmuligheter krever en langsiktig og visjonær klima- og industripolitikk, inkludert en plan for Norge etter oljen.

Et første skritt er å trekke Statoil ut av tjæresand og skiferolje. Et neste er en plan for Statoils gradvise omstilling fra oljeselskap til fornybar energiselskap.

I EU diskuteres forbud mot olje fra tjæresand, og endring av selskaps- og finansmarkedsrett for å fremme langsiktig tenkning. Det er lovlig og legitimt at staten som majoritetsaksjonær sørger for at Statoil jobber langsiktig og bærekraftig. Det er illegitimt og uheldig for Norges forhandlingsposisjon internasjonalt at vi har en statlig majoritetsaksjonær som viser mindre vilje til bærekraftig og langsiktig selskapsstyring enn mange private aksjonærer.


Klimatilpassing på Twitter

twitter-logo_width150

Kommunikasjon av forskningsresultater og kunnskap er en sentral del av forskerrollen. PLAN-prosjektet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har i dette øyemed tatt i bruk mikrobloggtjenesten Twitter. Foreløpig deltar tre av prosjektetmedlemmene som bidragsytere, blant dem professor og styremedlem i CSN Karen O’Brien.

Les prosjektets publiserte «kvitring» her: KlimatilpasningNorge (@UniOslo_PLAN).

(Kjenner du til andre nettsider, blogger, twitter-kontoer eller nyhetskilder CSN bør anbefale? Send oss et tips !)

Cecilie Mauritzen fikk årets Frambelønning

met-no_logo

Framkomiteens belønning er en akademisk utmerkelse for polarforskning oppkalt etter Fritjof Nansen. Den kan tildeles norske forskere som gjennom en avhandling eller på annen måte har gitt vesentlige bidrag til utforskning av polarområdene.

Mandag 10. oktober, under feiringen av 150-årsdagen for Nansens fødsel, ble prisen tildelt klimaforsker og CSN-medlem Cecilie Mauritzen. Hun har etter komiteens mening har utmerket seg innenfor fagfeltet oseanografi.

Mer om prisen, tildelingen og komiteens begrunnelse kan leses her: Cecilie Mauritzen får årets Frambelønning.

Concerned Scientists Norway gratulerer!

Grafisk presentasjon av klimaindikatorer

UKCIP-logo-web

Det amerikanske National Climatic Data Center (NCDC) ved National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) har samlet observasjoner av ulike indikatorer for klimaendringer frem til og med 2009, noen så langt som 150 år tilbake i tid. Rådataene er tilgjengelige på NOAAs nettsider.

Britiske UK Climate Impacts Programme (UKCIP) har benyttet disse datasettene til å lage visuelle fremstillinger. De tilgjengelige grafene viser historisk utvikling av temperaturen over land, i troposfæren og i havoverflaten, dessuten havnivå, snødekke og iskappe i Arktis, samt mengde fukt i atmosværen og varme i havmassene.

Alle grafene er tilgjengelige her: Climate indicators as graphs.

Artikkel: Trusselklimaet

morgenbladet_heading

Hovedsaken på forsiden av ukens utgave av Morgenbladet gjelder den negative oppmerksomhet mange vitenskapsfolk med naturmiljøet som forskningsfelt opplever: «Verdens ledende klimaforskere blir truet på livet, rettsforfulgt og sabotert.» Avisen gjenforteller blant annet historien om Ben Santer, hovedforfatter for et av kapitlene i IPCCs andre rapport (1995):

I en e-post som ble distribuert og videresendt til mange, ble det hevdet at [Santer] skulle stilles for krigsforbryterdomstolen i Haag, side om side med serbiske krigsforbrytere, for «forfalskning av internasjonale vitenskapsdokumenter».

Deler av artikkelen er publisert på nettet: Trusselklimaet.