CSN-konferanse mars 2017

Omlegging av Norge til bærekraftig nullutslippssamfunn:
Hvordan fikk vi det til?

En fremtidsrettet heldagskonferanse i regi av Concerned Scientists Norway
Oslo, 14. mars 2017

Sted: Møterommet «Kjerka», Domus Media, Karl Johans gt. 47, Oslo

Planetens tålegrenser og behovet for omstilling

Planetens tålegrenser bestemmer hva som er et trygt handlingsrom for menneskeheten uavhengig av hva som antas å være politisk eller økonomisk realistisk til enhver tid. På tross av medieoppmerksomhet er kunnskapsnivået lavt om hvordan pågående klimaendringer påvirker samfunnet og vårt felles livsgrunnlag. Beslutningstakere tar dermed lite hensyn til forskernes alvorlige budskap om klimautviklingen, og ser ut til i liten grad å benytte forskningsbaserte tiltak. Concerned Scientists Norway (CSN, cs-n.org/) ønsker å arrangere en konferanse med forskere fra ulike disipliner som forskningsbasert og konkret identifiserer hva som er nødvendig å gjøre og hvordan det skal gjøres. Fokuset vårt er hva som må skje i perioden frem til 2020.

Fremtidsscenario-tilbakeblikk

Konferansen finner sted i 2017, hvor vi vet at vi har kort tid igjen for å omstille til bærekraftig nullutslippssamfunn. Mye må skje innen 2020, for å kunne oppnå målene som vi internasjonalt har sluttet oss til. Vi begynner med hvor vi står i 2017, og med det som utgangspunkt vil vi til vår hovedbolk invitere til bidrag som ser tilbake fra for eksempel 2030 eller 2050 og forteller hvilke nødvendige grep som ble tatt i perioden 2017-2020. Disse grepene er det som gjorde at vi i fremtiden fikk det samfunnet vi ønsker oss.

Utgangspunktet i nåtid

FNs klimapanel fastslår med høy grad av vitenskapelig sikkerhet at den globale temperaturøkningen i all hovedsak skyldes menneskelig aktivitet. Konsentrasjonen av CO2 har økt fra et førindustrielt, stabilt nivå omkring 280 ppm til 400 ppm, og vil fortsette å øke. Oppvarming og havforsuringen skjer i et tempo som savner sidestykke de siste 800 000 år. Klimaendringer har hatt konsekvenser for natur og samfunn over hele verden de siste tiårene. I 2015 hadde den globale gjennomsnittstemperaturen steget med én grad. Havet har blitt varmere, stiger og er blitt surere. Og den globale temperaturen vil fortsette å stige. For hvert år som går avtar atmosfærens restkapasitet for drivhusgasser dersom vi skal unngå farlige klimaendringer. Økningen av CO2 i atmosfæren går stadig raskere. Dette skyldes trolig også at økosystemenes evne til CO2-opptak er i ferd med å reduseres. Vi ser i dag tilbakekoblingseffekter som øker utslipp og farten i klimaendringene.

Vi overskrider hvert år det nivå av ressurser som trygt kan brukes innenfor planetens tålegrenser. Overforbruket gir store naturødeleggelser som øker vår sårbarhet for klimaendringer. WWFs Living Planet Report viser at verdens bestander av pattedyr, fugler og fisk er halvert de siste 40 år. Miljøforurensning og arealbruksendringer er sammen med klimaendringer årsaken til denne utviklingen. Verdens økosystemer er i kraftig endring, både ved høyere temperaturer, endrede nedbørsforhold, mer ekstremvær, og tap av artsmangfold som har store effekter på både natur og samfunn.

Konferansen

Konferansen vil ha hovedvekt på rettslige, sosiale og politiske muligheter for omstilling, og hvordan disse skal realiseres. Konferansen vil ha fire sesjoner, hvor sesjon 3 er hovedbolken. Vi inviterer til bidrag for de tre første sesjonene, med hovedvekt på sesjon 3, og forslag til paneldebattdeltakere til sesjon 4.

Sesjon 1: Hvor står vi i 2017?

Vi starter med et keynote-foredrag av professor Sarah Cornell, Stockholm Resilience Centre, om planetens tålegrenser, og Bjørn Hallvard Samset fra Cicero om utvikling og status på norske klimautslipp. Sesjonen avsluttes med et innlegg som kort presenterer hva som er gjort (eller ikke gjort) når det gjelder den nødvendige omleggingen.

Sesjon 2: Hvorfor har det ikke skjedd nok?

Innleggene i denne sesjonen vil presentere kunnskap om hva som er barrierene for nødvendig omlegging, og hvilke faktorer som skaper endring.

Sesjon 3: Hva må gjøres nå (2017-2020)?

Dette er hovedsesjonen hvor vi vi legger opp til dialog mellom forskere og beslutningstakere. Vi inviterer til forskningsbaserte bidrag om hva som konkret må gjøres for å oppnå bærekraft i Norge. Bidragene kan svært gjerne ta et fremtidsscenario-tilbakeblikk: skriv fra 2030 eller 2050, og fortell hvilke grep som ble gjort i 2017-2020 for oppnå bærekraft på ditt område! Bidragene kan ta for seg forskjellige samfunnsområder, inkludert (men ikke begrenset til): landbruk og naturforvaltning, olje- og gassindustrien, forvaltning av norske hav og fjorder, transportsektoren, samt næringsliv og finans, og samfunnsplanlegging for øvrig.

Sesjon 4: Paneldebatt

Vi innleder til paneldebatt med et åpningsinnlegg hvor vi trekker tråden fra sesjon 1 om planetens tålegrenser, og oppsummerer hovedkonklusjoner fra sesjon 3.

Paneldebatten ledes av Hege Ulstein fra Dagsavisen. Panelet vil bestå av Torhild Aarbergsbotten (H), Marianne Marthinsen (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV), Rasmus Hansson (MDG),  Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp), Terje Breivik (V), Rigmor Andersen Eide (Krf)

Kontaktinformasjon

Styret i Concerned Scientists Norway
v/styreleder Beate Sjåfjell
E-post: b.k.sjafjell@nulljus.uio.no

Påmelding: Fyll inn dette skjemaet for å melde deg på konferansen allerede nå!

Invitasjon til konferanse om Grunnlovens miljøparagraf 110b torsdag 15. mai

Torsdag 15. mai 2014 inviterer vi til heldagskonferansen: Grunnlovens miljøparagraf 110b – fra ord til handling? i Universitetet i Oslos ærverdige Gamle Festsal, se vedlagte program.

Konferansen arrangeres av Det juridiske fakultets forskergruppe Selskaper, markeder, samfunn og miljøConcerned Scientists NorwayBesteforeldrenes klimaaksjonForfatternes klimaaksjon 110bNorsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway. Konferansen er støttet av Forskningsrådet. Les videre

Klimakonferanse 2014

Velkommen til vinterens viktigste miljøkonferanse!

– Hvordan kan vi løse klimakrisen på en rettferdig og solidarisk måte?
– Hva skal til for å skape klimajobber og grønne arbeidsplasser raskt nok?
– Hvordan kan vi skape gode, klimavennlige arbeidsplasser i hele Norge?
– Hva er siste nytt i klimaforskningen?

Klimakonferanse 2014

I Norge handler klimapolitikken i dag om å inkludere markedskreftene (klimakvoter) og om å ekskludere spørsmål om olje og gass. For å få til et fornybart Norge kreves det en folkelig mobilisering uten sidestykke, med fagbevegelsen som pådriver. Kampen for klimajobber og grønne arbeidsplasser er broen. En bro mellom Norge som oljenasjon til et land som går over til fornybar energi. En bro mellom de umiddelbare behovene vi har for gode, trygge jobber – og det behovet alt levende liv på planeten har for å få ned utslippene av klimagasser.

Torsdag 27. februar 2014 tar vi diskusjonene, viser frem de gode eksemplene, og bygger alliansene som trengs for å skape endring!

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Det blir debatter, foredrag, intervjuer, kultur og diskusjon!
Vi møtes om kvelden for å fortsette diskusjonene (sted: TBA).

Sett av dagen, og send påmelding til klimalosningnedenfra@nullgmail.com.

Arrangørene er Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, og Greenpeace.

Invitation to conference and call for papers

Sustainable Companies: We Make it Happen, 5-6 December 2013

The Sustainable Companies Project has as its goal to contribute to an improved integration of environmental concerns into the decision-making of companies. At our final conference in Oslo on 5-6 December 2013 we will present our research-based reform proposals. At the conference we aim to bring together academics, policymakers, businesses and NGOs, students and the general public for inspiring and forward-looking discussions. Join us for this event! Les videre

Transformation 2013 Conference

19 – 21 June 2013, Oslo, Norway

The aim of this conference is to bring together diverse perspectives on transformation, and to generate cutting-edge discussions on deliberate, ethical and sustainable transformation in response to the complex global challenges associated with climate change.

Download the Conference Program or read more at the University of Oslo’s website.

Invitasjon til lansering av IPCC Rapport 24-25.01

Invitasjon til Lansering av Spesial Rapport fra FNs Klimapanel (IPCC): 
Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation.

Når: 24.-25. januar
Hvor: 24. januar, Ole Johan Dahls hus, UiO og 25. januar, Klif, Helsfyr 

24. og 25. januar 2012 kan du møte forfatterne bak den siste rapporten fra FNs Klimapanel i Oslo. 24. januar deltar både Dr. Rajendra Pachauri, som leder FNs klimapanel, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og statssekretær Ingrid Fiskaa.

Programmet finner du her: http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Ekstremvarkonferanse-24-25-januar/?cid=3292

Påmelding gjør du her: http://www.klif.no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Ekstremvarkonferanse-24-25-januar/Pamelding-til-konferanse-om-ekstremvar-og-katastrofer-24-25-januar-2012/
Konferansen er gratis (inkludert lunsj).

Har du en interesse for klima, ekstremvær, koblingen klima-samfunn, katastrofer, hvordan samfunnet håndterer katastrofer, sårbarhet, endringsprosesser, bærekraftig utvikling,  da er dette konferansen for deg. Det er også en unik anledning til å stifte bekjentskap med FNs Klimapanel og dets leder Dr. Rajendra Pachauri, og ikke minst å høre hvilke tanker Erik Solheim og andre norske politikere har omkring koblingene klimaendring og risiko for katastrofer.

Konferansen er et samarbeid mellom Klima- og forurensningsdirektoratet, Universitetet i Oslo, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.